BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG

          Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2023, với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

      Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Trong đó, xác định mục tiêu cơ bản trên 6 lĩnh vực nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ bao gồm lĩnh vực chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục, đào tạo; lĩnh vực thông tin, truyền thông. Trên 6 mục tiêu lĩnh vực, Chính phủ xác định rõ các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đối với từng lĩnh vực, qua đó tạo cơ sở, điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện.

      Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 17/10/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Hưởng ứng tháng hành động, đội tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên truyền bằng xe lưu động trên toàn địa bàn thành phố để thông tin, tuyên truyền người dân về tháng bình đẳng giới và đẩy mạnh công tác bình đẳng với hiện nay.

                                       Minh họa: Bản tin phát sóng tuyên truyền Lưu động

Chương trình được tuyên truyền bằng xe Lưu động có gắn loa phóng thanh, cờ ngũ sắc và pa nô cổ động trực quan, nội dung tuyên truyền miệng bám sát chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên dọc các tuyến đường, thuộc địa bàn toàn thành phố. Hoạt động không chỉ góp phần tuyên truyền cho người dân để đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới mà còn phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Thông tin về kiến thức pháp luật về bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hành động vì một Thành phố bình đẳng, văn minh và không bạo lực.

Khánh Na

Dark mode