Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố

Ngày 02/6/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành chỉ thị về về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, có nội dung như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối các cơ quan và các cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc luôn quan tâm đến công tác quản lý đảng viên; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 29/12/2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK ngày 04/7/2022 về tăng cường công tác quản lý đảng viên. Qua triển khai thực hiện, công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ Khối đã có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm khuyết điểm phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật; ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có hiện tượng né tránh, đùn đẩy, e ngại trong tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; có trường hợp đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các cơ quan, đơn vị khác; thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

  1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Kế hoạch số 116-KH/ĐUK ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thưc hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gắn với Đề án của Thành ủy về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK ngày 04/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố về tăng cường công tác quản lý đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.
  2. Lãnh đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công văn số 493/TTG-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả và Công văn số 2182/UBND-TH ngày 05/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên quan tâm thực hiện nghiêm việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy và của Đảng ủy Khối; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa“, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  3. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được phân công; yêu cầu khắc phục ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các sở, ngành, địa phương khác, thiếu phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở cho người dân và doanh nghiệp. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phát sinh; nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi và thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết dứt điểm những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, tiêu cực ngay từ lúc mới phát sinh.
  4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên nhất là cấp uỷ viên cùng cấp trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung. Các cấp ủy cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
  5. Tổ chức quán triệt đầy đủ và thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Giao Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nguồn https://dukccq.danang.gov.vn/

Dark mode