Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
Thực hiện Công văn số 648/UBND-SNV ngày 17/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

(72) KH thuc hien CV 648 UBND TP

Hoàng Trường

Dark mode