Phát động cuộc thi “Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi “sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”. Nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước. Dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022. Thể lệ và thông tin cuộc thi được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: http://bvhttdl.gov.vn và báo Văn hóa.

The le cuoc thi

Dark mode