Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022. Sở thông báo việc xét tuyển viên chức cụ thể như sau:

 

Dark mode