VIỆT NAM – 77 MÙA XUÂN

            Cách đây 77 năm, ngày 02/9/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.
           Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi nhân ngày lễ độc lập của dân tộc, Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về ý nghĩa lịch sử to lớn này.
             Một số hình ảnh tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm thành phố:
Hộp cờ khẩu hiệu tuyên truyền ở các tuyến đường trung tâm thành phố
Cụm cờ Đảng và cờ tổ quốc ở các điểm giao lộ trọng điểm của thành phố
Phướn, cờ trên tuyến đường 2/9

           Chúng ta hy vọng rằng, những hoạt động tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, góp phần khơi gợi những năm tháng hào hùng của dân tộc, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân thành phố trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước./.

Thành Khoa – Phòng TTCĐTL

Dark mode