Hoạt động truyên truyền lưu động bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trả lời

Dark mode