Chỉ thị 08/CT-UBND Thực hiện các biện pháp ” Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19″

Chỉ thị 08/CT-UBND Thực hiện các biện pháp”thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19″ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Trả lời

Dark mode