Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy

CHỈ THỊ Số 34-CT/TU Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Nội dung dưới đây:

34-CT Chong ne tranh- dun day.signed 

 

 

 

 

 

 

 

Dark mode